Stypendium Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich nabór wniosków V Edycji
Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków do V edycji stypendiów Fundacji Politechniki Warszawskiej z Funduszu Stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich - darczyńców i fundatorów Funduszu. Głównym celem naboru jest wyróżnienie najzdolniejszych i najaktywniejszych studentów Politechniki Warszawskiej. Dziekani Wydziałów mogą wskazać z Wydziału jednego studenta/studentkę ostatniego roku studiów inżynierskich lub ostatniego roku studiów magisterskich do grona kandydatów nominowanych do przyznania stypendium w roku akademickim 2023/2024.
Z grona zgłoszonych kandydatów powołana przez Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej Kapituła Funduszu wyłoni trzech stypendystów Funduszu. Kapituła Funduszu została powołana w następującym składzie:
  • Prof. dr hab. inż. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej - Przewodniczący Kapituły;
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej;
  • mgr inż. Jerzy Baranowski - Prezes Fundacji Politechniki Warszawskiej i reprezentant Fundatorów Stypendium;
W uzgodnieniu z Fundatorami decyzją Zarządu Fundacji Politechniki Warszawskiej wysokość każdego z przyznanych stypendiów z Funduszu Adama i Haliny Stepkowskich w roku akademickim 2023/2024 wynosić będzie 20000 zł. Stypendia zostaną wypłacone jednorazowo w pełnej kwocie. Decyzja Kapituły Funduszu, po zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej, jest decyzją ostateczną i nie podlega procedurze odwoławczej.

Studenci nominowani przez dziekanów Wydziałów powinni:

  • osiągać bardzo dobre wyniki w nauce;
  • posiadać znaczące osiągnięcia badawcze, innowacyjno-wdrożeniowe, kulturalne, sportowe lub inne wyróżniające nominowanych z grona studentów.
  • trudna sytuacja losowa lub materialna nominowanych, która uniemożliwiłaby nominowanym kontynuację studiów na stopniu magisterskim lub doktoranckim może być dodatkowym czynnikiem do przyznania stypendium.
Zgłoszenia nominowanych studentek/studentów prosimy kierować za pośrednictwem wypełnionego załączonego formularza w terminie do dnia 9 listopada 2023 roku.
Z poważaniem

Jerzy Baranowski
Prezes Zarządu
Fundacji Politechniki Warszawskiej
 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej