Statut Fundacji

 

Statut Fundacji
pod nazwą Fundacja Politechniki Warszawskiej

Fundacja Politechniki Warszawskiej powstała staraniem jej absolwentów, skupionych w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, którzy w podziękowaniu za nabytą na studiach wiedzę i uzyskane doświadczenia, wyrazili wolę wspólnego wspierania rozwoju nauki, w tym zwłaszcza działalności naukowej Politechniki Warszawskiej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja została ustanowiona aktem fundacyjnym podpisanym w dniu 10 listopada 2009 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.

§ 2

Fundacja Politechniki Warszawskiej nazywana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a także zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże dla właściwego realizowania celów statutowych, społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Polski.

§ 5

Fundacja może ustanawiać honorowe tytuły, odznaki, medale oraz inne nagrody lub wyróżnienia i przyznawać je decyzją Rady Fundacji zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji osobom fizycznym i prawnym.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju nauki, w tym w szczególności:

 1. wspierania rozwoju nauki i nowoczesnych technologii,
 2. wspierania Politechniki Warszawskiej, umacniania jej tradycji i promowania jej w świecie,
 3. upowszechniania osiągnięć absolwentów Politechniki Warszawskiej,
 4. upowszechniania osiągnięć nauki, w tym zwłaszcza dokonanych w Politechnice Warszawskiej,
 5. wspierania rozwoju naukowego pracowników, doktorantów i studentów uczelni technicznych, w tym zwłaszcza Politechniki Warszawskiej,
 6. organizacji procesu wykorzystywania osiągnięć nauk technicznych,
 7. wspierania działań organizacji społecznych funkcjonujących w środowisku PW sprzyjających celom fundacji;

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

 1. organizowanie wsparcia finansowego sprzyjającego realizacji celów Fundacji;
 2. prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków na realizację celów Fundacji
 3. udzielanie stypendiów i wsparcia finansowego doktorantom, pracownikom naukowym, studentom i uczniom;
 4. wspieranie inwestycji Politechniki Warszawskiej oraz finansowanie badań naukowych i zakupów specjalistycznego sprzętu naukowego dla wyposażenia placówek naukowo-badawczych Politechniki Warszawskiej ;
 5. finansowanie i organizowanie konferencji, Sympozjów, szkoleń i innych form wymiany informacji;
 6. współpracę z organizacjami i instytucjami wspomagającymi realizację celów Fundacji
 7. promocję celów Fundacji

III. MAJĄTEK, DOCHODY I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji zapewniający realizację jej celów stanowi Fundusz Założycielski w kwocie złotych, wymieniony w akcie jej ustanowienia z czego kwota 10 000 jest przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej Fundacji.

§ 9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10

 1. Dochody Fundacji pochodzą z :
  1. darowizn, spadków i zapisów testamentowych;
  2. działalności gospodarczej;
  3. dotacji i subwencji z budżetu Państwa oraz jednostek samorządowych;
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, w tym w szczególności z odsetek z rachunków bankowych, wkładów i lokat bankowych oraz praw majątkowych należących do Fundacji;
 2. Przyjęcie przez Fundację spadku nie może powodować przejęcia długów spadkowych, przewyższających czystą wartość mienia przejmowanego;
 3. W sprawach dotyczących przyjęcia spadku lub darowizny stosowne oświadczenie składa Zarząd Fundacji;
 4. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów testamentowych mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej;
 5. Zarząd Fundacji może, w ramach jej majątku, tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację - określonych w § 6 niniejszego Statutu - celów Fundacji;

§ 11

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach uzasadnionych celem Fundacji, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarze odpowiednim do swoich celów statutowych, w szczególności w zakresie:

 1. doradztwo naukowe i inżynierskie (PKD 71.12.Z),
 2. doradztwo związane z zarządzaniem ( PKD 70.2),
 3. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ( PKD 82.30.Z),
 4. działalność wydawnicza ( PKD 58),
 5. reklama ( PKD73.1),
 6. działalność poligraficzna ( PKD 18 ),
 7. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ( PKD68.20.Z).

§ 13

Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 12 przeznaczone będą w całości na realizację celów statutowych Fundacji. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady, powoływane uchwałą Rady Fundacji, która określa zasady ich funkcjonowania.

§ 14

Zabrania się

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi te osoby oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi";
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji; 
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są :

 1. Konwent Fundacji,
 2. Rada Fundacji;
 3. Zarząd Fundacji.
 4. Komisja Rewizyjna

§ 16

 1. Członkiem organów Fundacji może być osoba fizyczna, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji i Rady Fundacji.
 2. Osoby będące Członkami Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 17

 1. Decyzje organów Fundacji podejmowane są w formie uchwał, i o ile przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, nie mniej niż dwóch osób. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Organy Fundacji mogą podjąć uchwałę w trybie korespondencyjnym, jeżeli w głosowaniu wezmą udział wszyscy członkowie danego organu.

V. KONWENT FUNDACJI

§ 18

Do kompetencji Konwentu Fundacji Politechniki Warszawskiej nazywanego dalej Konwentem należy:

 1. Powoływanie członków Rady Fundacji na zasadach wskazanych w niniejszym statucie.
 2. Uchwalanie Regulaminu Konwentu.
 3. Podejmowanie uchwał, wiążących dla Rady Fundacji, co do przeznaczenia środków przekazanych fundacji.
 4. Składanie wniosków dotyczących całokształtu spraw Fundacji.
 5. Ustalanie wysokości ewentualnego zwrotu kosztów pełnienia funkcji przez Członków Rady Fundacji.

§ 19

Członek Konwentu ma prawo wglądu w bieżącą działalność Fundacji, poprzez:

 1. żądanie od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji;
 2. żądanie od członków Zarządu Fundacji informacji i wyjaśnień w zakresie wszelkich dziedzin działalności Fundacji;

§ 20

W skład Konwentu wchodzą:

 1. Rektor Politechniki Warszawskiej, w okresie sprawowania urzędu, jako Przewodniczący Konwentu
 2. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej w okresie pełnienia funkcji.
 3. Jedna osoba wskazana przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej oraz dwie osoby wskazane przez Rektora Politechniki Warszawskiej, których kadencja upływa wraz z końcem kadencji władz uczelni i SAIP, nie wcześniej niż po wskazaniu nowych członków Konwentu. Rektor PW lub Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej mogą w każdej chwili odwołać osobę, którą wskazali i wyznaczyć na zwolnione miejsce inną osobę.
 4. Sześć osób wskazanych w oświadczeniu wydanym przez sześciu fundatorów, którzy zadeklarowali najwyższe wpłaty na fundusz założycielski, w którym każdy wskazuje jedną osobę, przy czym fundatorzy będący osobami fizycznymi mogą wskazać sami siebie. Jeśli ustalenie listy sześciu osób deklarujących najwyższe wpłaty nie będzie możliwe z powodu deklarowania przez grupę fundatorów wpłat w tej samej wysokości, przedstawiciel lub przedstawiciele tej grupy w Konwencie zostanie wyłoniony lub zostaną wyłonieni w głosowaniu przeprowadzonym z udziałem powołanych fundatorów.
 5. Kadencja każdej z powyżej wskazanych sześciu osób jest bezterminowa przy czym, corocznie z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego dotyczącego danego roku obrachunkowego, jeśli w tym roku wystąpiły wpłaty na rzecz Fundacji wyższe od wpłat dokonanych przez dotychczasowych członków Konwentu lub osoby albo instytucje, które ich wskazały, ustaje kadencja dwóch osób, których wpłaty na rzecz fundacji, lub wpłaty osób, które ich wskazały, były najniższe.
 6. W miejsce osób ustępujących według punktu powyższego, w skład Konwentu wchodzą dwie osoby, które dokonały w tym roku najwyższych wpłat na rzecz Fundacji, lub wskazane przez osoby lub instytucje, które w dokonały w danym roku najwyższych wpłat na rzecz Fundacji, z pominięciem osób, które nie wyraziły woli zasiadania w Konwencie lub wskazania osoby rekomendowanej do jej składu. 7. Osoba wskazująca członka Konwentu może w każdej chwili zmienić swojego reprezentanta.
 7. Członkowstwo danej osoby w Konwencie ustaje w przypadku złożenia rezygnacji lub przyczyn, które uniemożliwią jej dalszy udział w pracach Konwentu . Oświadczenie potwierdzające ustanie członkowstwa podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji. Wolne miejsce zajmuje osoba wyłoniona według zasad wskazanych powyżej.
 8. Posiedzenia Konwentu odbywają się przynajmniej raz do roku, przy czym pierwsze spotkanie w danym roku powinno się odbyć w ciągu miesiąca od ustalenia jej składu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok.
 9. W posiedzeniach Konwentu uczestniczą bez prawa głosu Członkowie Zarządu Fundacji

VI. RADA FUNDACJI

§ 21

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji oraz nadzór i kontrola nad ich realizacją;
  2. ustalanie zasad i wytycznych dla Zarządu Fundacji co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków finansowych;
  3. uchwalanie zmian Statutu Fundacji, przy czym uchwalenie zmiany celów Fundacji i sposobu ustalania składu organów Fundacji wymaga zgody wszystkich członków Rady Fundacji;
  4. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, co wymaga zgody wszystkich członków Rady Fundacji;
  5. nadzór i kontrola nad działalnością statutową i gospodarczą Fundacji;
  6. występowanie z inicjatywami i wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
  7. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności.
  8. powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu Fundacji;
  9. uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji i Zarządu Fundacji;
  10. reprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją a Członkiem Zarządu; k/ rozpatrywanie i zatwierdzanie w terminie określonym obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji i udzielanie absolutorium jego członkom z wypełnienia przez nich obowiązków;
  11. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji.
  12. wybór członków Komisji Rewizyjnej i ewentualne ustalanie wynagrodzeń lub zwrotu kosztów
  13. ustalanie wymagań dotyczących sprawozdań sporządzanych przez Zarząd Fundacji w części wykraczającej poza wymagania wynikające z obowiązujących przepisów.
 2. Dla wykonywania swoich funkcji i zadań Rada Fundacji, w tym każdy z jej członków ma prawo wglądu w bieżącą działalność Fundacji, poprzez:
  1. żądanie od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji;
  2. żądanie od członków Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień w zakresie wszelkich dziedzin działalności Fundacji;
  3. dokonywanie rewizji majątku Fundacji i kontroli finansowej, w tym sposobów wydatkowania środków finansowych.

§ 22

W skład Rady Fundacji wchodzą:

 1. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i przyjaciół Politechniki Warszawskiej, w okresie sprawowania funkcji. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji chyba, że wskaże do pełnienia tej funkcji innego członka Rady, a kandydat uzyska poparcie przynajmniej połowy członków Rady w głosowaniu tajnym. W takim przypadku kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok. Zastępcę przewodniczącego wybiera Rada Fundacji w głosowaniu tajnym.
 2. Trzech członków Rady Fundacji wskazuje Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej. Osoby te pełnią funkcję członka Rady Fundacji odpowiednio na okres pięciu lat, trzech lat, i jednego roku. W miejsce ustępującego członka Rady Fundacji Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej powołuje inną osobę na okres lat pięciu. Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, z ważnych powodów może w każdej chwili odwołać wskazanego przez siebie członka Rady Fundacji i powołać inną osobę na okres do końca kadencji osoby odwoływanej.
 3. Dwóch członków Rady Fundacji wskazuje Rektor Politechniki Warszawskiej. Osoby te pełnią funkcję członka Rady Fundacji odpowiednio na okres czterech lat i dwóch lat. W miejsce ustępującego członka Rady Fundacji Rektor PW powołuje inną osobę na okres lat czterech. Rektor PW powodów może w każdej chwili odwołać wskazanego przez siebie członka Rady Fundacji i powołać inną osobę na okres do końca kadencji osoby odwoływanej. 
 4. Pięciu członków Rady Fundacji powołuje Konwent. Powołanie poszczególnych osób następuje odpowiednio na okres pięciu lat, czterech lat, trzech lat, dwóch lat, jednego roku. Po upływie kadencji tak powołanego członka Rady Fundacji, Konwent powołuje członka Rady Fundacji na okres pięciu lat.
 5. Członkowstwo w radzie Fundacji ustaje w wyniku złożenia rezygnacji lub z przyczyny, która uniemożliwi danej osobie udział w pracach Rady Fundacji. Oświadczenie potwierdzające ustanie członkowstwa w Radzie Fundacji podpisuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego. Zwolnione miejsce jest zajmowane przez osobę wyłonioną zgodnie z zasadami wyłonienia osoby, której członkowstwo ustało.
 6. Kadencja członka Rady Fundacji upływa z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego po upływie ostatniego roku sprawowania funkcji.

VII. ZARZĄD FUNDACJI

§ 23

 1. Zarząd Fundacji powoływany jest, przez Radę Fundacji na okres czterech lat i składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.
 3. Osoby Wiceprezesa i ewentualnie Sekretarza Zarządu wybiera Zarząd na wniosek Prezesa. Wybór Wiceprezesa wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 4. Rada Fundacji uzupełnia skład Zarządu w przypadku konieczności jego powiększenia lub jeśli zostanie zmniejszony przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
  1. złożenia rezygnacji;
  2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji;
  3. śmierci lub choroby albo pojawienia się innej przeszkody w pełnieniu funkcji członka Zarządu Fundacji;
  4. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji, w tym istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
 5. Kadencja zarządu upływa z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego za ostatni rok sprawowania funkcji.

§ 24

 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym, kierującym i zarządzającym wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich prowadzenie.
 2. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i działa w jej imieniu. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.
 3. Oświadczenia woli oraz inne czynności prawne dokonywane w imieniu Fundacji wymagają działania Prezesa lub dwóch członków Zarządu.

§ 25

Do obowiązków Zarządu należy:

 1. realizowanie celów statutowych Fundacji; 
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 3. opracowywanie, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, wieloletnich oraz rocznych planów działania Fundacji;
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji według wymagań określonych obowiązującymi przepisami i uchwałami Rady Fundacji i przedkładania ich Komisji Rewizyjnej i Radzie Fundacji na dwa miesiące przed ustalonym terminem ich rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę Fundacji ;
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 6. przyjmowanie darowizn, donacji, spadków i zapisów oraz subwencji;
 7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości niezbędnych środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
 8. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek prawa handlowego, co wymaga dodatkowej zgody Rady Fundacji;
 9. podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z działalnością Fundacji, o ile nie są one zastrzeżone do kompetencji innych organów.

§ 26

Wynagrodzenia Członków Zarządu określa Rada Fundacji. Mogą oni pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Umowę z nimi podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 27

Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji w poprzednim roku i przedkłada je, w terminach określonych obowiązującymi przepisami, właściwemu ministrowi oraz Radzie Fundacji.

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

VIII. KOMISJA REWIZYJNA

§ 29

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, do obowiązku którego należy kontrolowanie pod względem finansowym Zarządu Fundacji. Dla wykonywania swych obowiązków Komisja ma prawo wglądu w bieżącą działalność Fundacji , a w szczególności każdy jej członek może:

 1. żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów finansowych i innych materiałów księgowych dotyczących działalności Fundacji,
 2. żądać od Zarządu sprawozdań finansowych i wyjaśnień,
 3. dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej. Komisja dokonuje oceny rocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia Radzie Fundacji wnioski na miesiąc przed ustalonym terminem ich rozpatrzenia i zatwierdzenia. Komisja Rewizyjna zleca lub może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Fundacji, chociażby działalność Fundacji nie podlegała obowiązkowemu badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej przez takiego rewidenta. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących organizacji pożytku publicznego.

§ 30

Komisja rewizyjna działa w składzie trzech członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani uchwałą Rady Fundacji na okres lat trzech, przy czym pierwsi trzej członkowie są powoływaniu na okres odpowiednio jednego roku, dwóch lat i trzech lat. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Radę Fundacji z ważnych powodów. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący powoływany corocznie przez Komisję Rewizyjną w głosowaniu tajnym. W przypadku, gdy żaden z członków nie uzyska przynajmniej dwóch głosów, Przewodniczącego wskazuje Przewodniczący Rady Fundacji spośród członków Komisji Rewizyjnej. Członkowstwo członka Komisji Rewizyjnej ustaje z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego z ostatni rok jego kadencji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Grono Fundatorów może być rozszerzone o inne osoby, w tym osoby fizyczne, prawne oraz organizacje i instytucje nie posiadające osobowości prawnej, które złożą odpowiednie oświadczenie, zaproszone przez Radę Fundacji z inicjatywy kandydata na Fundatora lub, z inicjatywy członka organów Fundacji lub Fundatora.

§ 32

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, jeśli dalsze jej trwanie grozi upadłością.
 2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 jej członków.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostaje Politechnice Warszawskiej.
 
2010 © Fundacja Politechniki Warszawskiej